บริษัทฯ ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 10 มกราคม 2551 โดยดำเนินกิจการภายใต้

ชื่อ คณะบุคคล ยูพี อินเตอร์แอ็คเคาน์ติ้ง 

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 72 ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี จำกัด และย้ายสำนักงาน มาที่ เลขที่ 17/51 ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

และได้รับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555

คณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย  : คุณอุไรรัตน์ ผกามาศ , คุณศิรินญา ผกามาศ และ คุณวรุณรัตน์ นามวิเศษ