งานบัญชี

  • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทางบัญชี
  • จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ได้แก่ รายงานลูกหนี้คงเหลือ , รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ , ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา บันทึกบัญชีด้วย Software ที่กรมสรรพากรยอมรับ ได้แก่ Program Express
  • ปิดงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

งานภาษีอากร

  • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านภาษีอากร
  • คำนวณ และจัดทำแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 / 2 / 3 / 53 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
  • คำนวณ และจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • คำนวณ และ จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • ปิดงบการเงิน เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  • กรณีที่กรมสรรพากรมีหนังสือเชิญพบ ให้บริการชี้แจง เจรจา ใกล่เกลี่ย กับเจ้าหน้าทีสรรพากร