จดทะเบียน บริษัทจำกัด

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ
 • เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ และตราประทับ
 • เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มทุน / ลดทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 • เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน ( เข้า / ออก / เพิ่ม / ลด / เปลี่ยนจำพวก)
 • เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ และตราประทับ
 • เพิ่มทุน / ลดทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
 • แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียนพาณิชย์

 • บุคคลธรรมดา
 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่
 • เพิ่มทุน / ลดทุน