งานประกันสังคม

  • ให้บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ให้บริการจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  • ให้บริการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม