บริการงานบัญชี และ ภาษีอากร

งานบัญชี

 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ได้แก่ รายงานลูกหนี้คงเหลือ , รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ , ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา บันทึกบัญชีด้วย Software ที่กรมสรรพากรยอมรับ ได้แก่ Program Express
 • ปิดงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

งานภาษีอากร

 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านภาษีอากร
 • คำนวณ และจัดทำแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 / 2 / 3 / 53 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
 • คำนวณ และจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • คำนวณ และ จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • ปิดงบการเงิน เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • กรณีที่กรมสรรพากรมีหนังสือเชิญพบ ให้บริการชี้แจง เจรจา ใกล่เกลี่ย กับเจ้าหน้าทีสรรพากร

บริการงานจดทะเบียน

จดทะเบียน บริษัทจำกัด

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ
 • เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ และตราประทับ
 • เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มทุน / ลดทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 • เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน ( เข้า / ออก / เพิ่ม / ลด / เปลี่ยนจำพวก)
 • เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ และตราประทับ
 • เพิ่มทุน / ลดทุน
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
 • แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียนพาณิชย์

 • บุคคลธรรมดา
 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่
 • เพิ่มทุน / ลดทุน