บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว

  • ให้บริการจัดทำเอกสาร และ ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว
  • นำส่งหลักประกันเพื่อความเสียหายไว้ ต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์กลาง/สาขา (แล้วแต่กรณี)
  • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551